متن دابلیکیت شده!

تغییر کرد!

به سلامتی!

متن جدید